حکاکی تجهیزات پزشکی با لیزر

حکاکی تجهیزات پزشکی با لیزر

تجهیزات پزشکی از جمله صنایعی است که می توان لوگو ، آرم ، سریال و بارکد را  روی آنها حکاکی کرد  . تا هم از جعل آنها جلوگیری نمود و هم آنها را ردگیری کرد .

faraswan59faraswan56faraswan58faraswan57