اسکنر سه بعدی

دستگاه لیزر اسکنر سه بعدی می تواند فایل شی مورد نظر را به صورت سه بعدی به شما ارائه دهد.

دستگاه لیزراسکنر یا دوربین سه بعدی

نمونه ها