سی ان سی ویترای شیشه

جهت کشیدن طرح مورد نظر روی شیشه و ویترای کردن آن از این دستگاه می توان استفاده نمود.

دستگاه های پیشنهادی :

CNC ویترای 

نمونه ها