سی ان سی ماهیچه کفش

جهت تولید انواع کفش جهت سازندگان کفش این دستگاه کاربرد فراوانی دارد.

دستگاه های پیشنهادی :

CNC ماهیچه کفش