لیزر برش فلزات (تخصصی)

برش لیزری تکلونوژی است که می تواند توسط اشعه ، ماده مورد نظر را برش دهد.

دستگاه برش لیزر فایبر بهترین تکنولوژی لیزری برای برش فلزات می باشد.

فایبردر حال حاضر بعلت کیفیت بیم لیزر جایگزین لیزرهای یاگ YAG وCO2 گردیده است .

دستگاه های پیشنهادی :

دستگاه برش لیزر فلزات فایبر

نمونه ها