دستگاه لیزر حکاکی قوطی در حین حرکت (روی خط تولید)

حکاکی ومارک در حین حرکت نیاز کارخانجات خاصی است که می خواهند سرعت تولید متوقف نگردد .

شرکت های نوشابه سازی ، آب معدنی ، ساخت قطعات الکترونیک و ... که حکاکی سریع وسطحی روی تولیدات خود می خواهند می تواند از لیزر برای مارک وحک قطعات در حین حرکت استفاده کنند.

دستگاه های پیشنهادی :

دستگاه برش و حکاکی لیزر غیر فلزات CO2

دستگاه برش و حکاکی لیزر فلزات فایبر