دستگاه لیزر تابلو سازی با پلکسی و استیل

از لیزر برش و حکاکی برای تابلو سازی با پلکسی واستیل می توان استفاده نمود.

برخی از لیزرها فقط قادر به برش پلکسی بود و برخی اگر قابلیت برش همزمان فلز و پلکسی را دارا می باشند.

بنابراین تابلو سازها می توانند از این دستگاه برای ساخت انواع تابلو بخصوص چلینیوم اشتباه نمایند.

دستگاه های پیشنهادی :

دستگاه برش و حکاکی لیزر فلزات فایبر

دستگاه برش و حکاکی لیزر SCU

دستگاه برش و حکاکی لیزر CMA

دستگاه برش و حکاکی لیزر Flat

دستگاه برش و حکاکی لیزر SF

دستگاه برش لیزر فلزات GSI