متال فیکس لیزر CO2

متال فیکس :
جهت حکاکی روی فلز با لیزر CO2 ، یک شرکت آمریکایی متال فیکس را ارائه داده است.
با اسپری کردن یا مالیدن آن روی سطح فلز و انجام لیزر رون ماده مورد نظر ، متال فیکس محکم روی فلز چسبانده شده و به نوعی روی فلز چاپ صورت می پذیرد .
این روش تنها راه ممکن برای ایجاد هرگونه طرحی روی فلز توسط لیزر; CO2 می باشد .